Door op 5 december 2014

Transitie in de zorg en PvdA Raalte

De zorg houdt ons bezig! Waar kan de PvdA Raalte invloed op uitoefenen en wat staat haar te doen? Raadslid Arie van der Wilt heeft samen met de steunfractie het thema zorg bediscussieerd en bestudeerd.

Te lang is ontevredenheid onbesproken gebleven. De PvdA is er trots op dat landelijk beleid wordt gemaakt die de zorg goed gaat regelen in Nederland, met behoud van de solidariteitsgedachte. De verzorgingsstaat laten we niet los. Tegelijkertijd maken ook wij ons zorgen over de transitie. Gaat die goed georganiseerd worden? Worden problemen zo snel als kan opgepakt en worden passende oplossingen geboden? De PvdA gaat dat de komende weken goed monitoren.

De discussie moet gevoerd worden:
-welke veranderingen zijn aanstaande? wat verandert wel en wat verandert niet?
-daar waar het misgaat, de zorg onvoldoende niveau heeft, wordt nu openbaar gemaakt; het is zaak om goed op te letten en in te grijpen, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid;
-de verzorgingsstaat blijft in stand op basis van solidariteit, dat is aan landelijk beleid van de PvdA te danken;
-ieder uur wordt er 8 miljoen uitgegeven aan zorg, 24 uur per dag, dag in dag uit, week in week uit; we besteden heel veel geld aan zorg;
-geld erbij verandert niet de organisatie, PvdA wil minder managers, minder adviseurs en meer mensen beschikbaar voor de daadwerkelijke zorgpraktijk;
-misstanden moeten openbaar worden gemaakt en de inspectie zal anders moeten functioneren.

Het gaat immers om zorg voor mensen. Dan moet het geld ook terecht komen, bij zorgtaken en zorgverleners.

Landelijk beleid zorgt voor nieuwe wetten: verandering en verbetering in de zorg. Plaatselijk richten we ons op de kwaliteit en monitoren we het gemeentelijk apparaat die een en ander moet faciliteren en organiseren, zodat mensen de juiste zorg ontvangen. Het gaat ons om mensen en de juiste zorg. We spreken niet meer van “Ik heb recht op…”, maar meer vanuit de gedachte “Wat heb je nodig?” en “Wie spelen daarbij een rol?”

De PvdA Raalte is erg tevreden met de ingeslagen weg. Gebreken en pijn komen nu naar boven en dat zal ook gevolgen hebben. Strengere controles, verantwoording door management en aanspreken waar nodig.

Waar gaat de PvdA op letten in Raalte? PvdA heeft een politieke verantwoordelijkheid en controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering. Wij zullen de wethouder aanspreken en vragen stellen of er voldoende zicht is of zaken goed zijn geregeld en of zorgtaken goed worden uitgevoerd. Wij zullen vragen of de wethouder zijn invloed wil uitoefenen, daar waar mogelijk.

Onze overtuiging is dat raden van toezicht beter moeten toezien en beter moeten communiceren met cliëntenraden. De cliëntenraden hebben mandaat nodig om beleid in hun instelling richting te geven. Zij bepalen mede het beleid en de uitvoering. Cliëntenraden moeten niet enkel gehoord worden, ze moeten mede keuzes bepalen. Dan wordt kwaliteit inzichtelijk, dan wordt duidelijk of zorginstellingen de juiste dingen doen. Een cliëntenraad kan mede bepalen hoeveel geld wordt besteed aan zorg of aan adviseurs/managers.

De focus van Arie van der Wilt de komende weken:
1. Transities in de WMO.
2. Bij vermoeden van of feitelijk falen, contacten aanhalen en invloed uitoefenen.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zal de PvdA hier bij de rondvraag aandacht voor vragen. Het gaat de PvdA om transparantie,
verantwoorden en waar nodig naming and shaming.