Verkiezingsprogramma 2018-2022 PvdA Raalte

Raalte: één samenleving, met elkaar en voor elkaar. De mooiste plannen komen uit de samenleving. De inwoners weten vaak het best waar ze naar toe willen met hun omgeving. De gemeente heeft een belangrijke faciliterende rol. De ideeën en plannen moeten namelijk wel bij elkaar gebracht en uitgevoerd worden. Wij willen dat de burger centraal staat. Bestuur en organisatie willen wij omvormen tot een dienstbare overheid. Positief, creatief en faciliterend. Motto: IK? NEE WIJ!

Verkiezingsprogramma PvdA Raalte 2018-2022

 

IK? NEE WIJ!

 

Raalte: één samenleving, met elkaar en voor elkaar

 

Samen plannen maken

De mooiste plannen komen uit de samenleving.  De inwoners weten vaak het best waar ze naar toe willen met hun omgeving. De gemeente heeft een belangrijke faciliterende rol. De ideeën en plannen moeten namelijk wel bij elkaar gebracht en uitgevoerd worden. Wij willen dat de burger centraal staat. Bestuur en organisatie willen wij omvormen tot een dienstbare overheid. Positief, creatief en faciliterend.

De burger eerst

Naast een faciliterende taak, heeft de gemeente een zorgtaak. De gemeente moet regisseren en zorgen voor haar inwoners. Als mensen een vangnet of trampoline nodig hebben, moet de gemeente dat bieden. Als mensen extra hulp nodig hebben bij het vinden van werk of vragen hebben over hun zorgsituatie, dan schieten we te hulp. Wij willen gelukkige inwoners. Werk, veiligheid, gezondheid en stabiel inkomen dragen hieraan bij. De burger staat voorop!

De samenleving in

Burgemeester en wethouders zijn daarom verplicht om initiatieven van burgers en bedrijven te ondersteunen en te realiseren. Wij willen dat initiatieven uit de samenleving worden omgezet in beleid. Beleid dat vervolgens wordt uitgevoerd in de praktijk. Om nog meer aansluiting te krijgen bij de burgers en om nog beter te weten wat er leeft in de gemeente willen we initiatieven uitbouwen. Niet alleen “de Raad op pad” maar ook “Ambtenaren op pad”.

 


 

Raalte veilig en gezond

Iedere inwoner heeft recht op een gezond, veilig en groen Raalte. Dat geldt ook voor de generaties na ons.

Wij willen daarom dat binnen 4 jaar:

  • Geen gif meer wordt gebruikt in de landbouw en in particuliere tuinen dat schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier.
  • Er een goede balans is tussen de risico’s voor volksgezondheid en het milieu enerzijds en het bedrijfsbelang van veehouderij en landbouw anderzijds. De gemeente moet in dit opzicht de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Zij moet omwonenden serieus nemen, duidelijke regels in vergunningen opnemen en faire handhaving toepassen.
  • Materialen worden hergebruikt en initiatieven van Raaltenaren die alternatieve energiebronnen willen ontwikkelen door de gemeente worden gefaciliteerd. (We blijven wel kritisch tegenover energie uit mestvergisting).
  • De gemeente de productie van streekproducten uit Salland stimuleert, zoals kaas, vlees, asperges, etc.
  • Het kleinschalige landschap bewaard blijft. Wij geloven dat bij een goede bescherming van de natuur, de economie wel degelijk kan groeien. Een mooie omgeving is van onschatbare waarde en van groot economisch belang. Wij willen dat in het Natura 2000 gebied ‘Boetelerveld’ de natuur voorop staat. Landbouw is daar niet langer leidend.
  • Er veilige fietsroutes naar en door de dorpen zijn, vooral voor schoolgaande kinderen. Daarnaast willen we een oplossing voor een veilige fietsroute door het centrum van Raalte voor ouderen.
  • Er goede en veilige oversteekplaatsen (zebra’s) voor ouderen zijn in het centrum van Raalte en Heino.
  • Er in veilige speelterreinen voor jongeren wordt geïnvesteerd. Jongeren moeten altijd dichtbij kunnen spelen en ontspannen.
  • Asbest van de stallen is verwijderd met actieve ondersteuning van de gemeente.
  • Er duidelijke regels zijn en meer handhaving is: de politie is weer zichtbaar.
  • Schoolzwemmen voor alle kinderen nog steeds bestaat. Wat ons betreft is schoolzwemmen een recht voor ieder kind.

De PvdA wil een veilige gemeente voor iedereen. Veiligheid voor ouderen in het verkeer, voor jongeren om zorgeloos te spelen en voor alle inwoners duidelijk zichtbare handhaving. Een gezonde gemeente is een groot goed, mogelijke bedreigers van gezondheid worden actief aangepakt. Asbest wordt verwijderd en de volksgezondheid en het milieu krijgen voorrang. Daarnaast moet ons karakteristieke Salland herkenbaar blijven. 


 

Werk, inkomen en meedoen

Werk betekent bestaanszekerheid. Een vast inkomen geeft rust. De gemeente moet er alles aan doen om de werkgelegenheid in Raalte te behouden en te vergroten. Ondernemers en potentieel startende bedrijven moeten gefaciliteerd worden door de gemeente. Er zijn nog altijd zoveel mensen uit onze gemeente die dagelijks naar Zwolle, Deventer of Twente rijden voor hun werk. Dat moet ook in onze gemeente kunnen, dat bespaart ook nog eens files.

Wij willen daarom dat binnen 4 jaar:

  • Iedereen die kan werken, een baan heeft. Waar dat nodig is een passende werkplek met ondersteuning van de gemeente.
  • De gemeente er alles aan doet om extra banen te creëren. Dit kan door creatief om te gaan met de regels, economische stimuleringsmaatregelen en een perfecte informatievoorziening aan ondernemers. Wij eisen van ambtenaren dat ze burgers en/of ondernemers ondersteunen als ze ideeën hebben. Wij willen ambtenaren die meedenken.
  • De gemeente bedrijven en jongeren nog meer stimuleert om mee te doen aan een leer-werktraject. In dit traject doen jongeren die een vak willen leren ervaring op bij bedrijven, de gemeente regelt een werkgarantie voor de deelnemende jongeren. Op deze manier wordt het tekort aan vakmensen verminderd en kunnen werknemers zich om- of bijscholen als dat nodig is.
  • Starterskredieten en microkredieten beschikbaar worden gesteld aan startende ondernemers.
  • Plaatselijke ondernemingen worden gesteund bij aanbestedingen van de gemeente.
  • Mensen die hun baan kwijtraken snel een andere baan aangeboden krijgen of via onderwijs hun kansen kunnen vergroten.
  • Mensen met een uitkering ruimte krijgen om actief te zijn, bijvoorbeeld door een maatschappelijke en zinnige tegenprestatie, zodat zij actief en betrokken blijven bij de gemeenschap. Een tegemoetkoming wordt niet gekort op de uitkering.
  • Verenigingen en instellingen worden gestimuleerd deze vrijwilligers aan te nemen (maatschappelijk ondernemen).
  • Iedereen die wil meedoen en weinig kans heeft op de reguliere arbeidsmarkt een (door de belasting toegestane) vrijwilligersvergoeding ontvangt om de eigen positie te verbeteren. Deze vergoeding kan gebruikt worden om de kosten te dekken die voortvloeien uit het vrijwilligerswerk.
  • Vrijwilligerswerk betaald werk niet verdringt.
  • Er een sluitende integrale uitvoering van de schuldhulpverlening komt, met accent op preventie. Een hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is.
  • Organisaties die mensen met allerlei problemen ondersteunen, actief door de gemeente geholpen worden. Organisaties als Humanitas moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. Daarnaast heeft dat gemeente uiteraard zelf ook de plicht om haar inwoners die in de problemen zijn geraakt te helpen.
  • Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening niet meer bestaan. Mensen hebben altijd voorrang op regels en capaciteit.
  • Raalte armoedevrij is. Ook stille armoede moet uitgebannen zijn. De gemeente moet ook maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen in de armoedeval terecht komen.
  • Er een ruimer minimabeleid gevoerd wordt. We willen een hogere participatiebijdrage voor meedoen in de samenleving. O.a. voor sport, cultuur en onderwijs. Zodat alle inwoners – volwassenen en kinderen – kunnen sporten, muziek kunnen maken, ergens lid van kunnen zijn, dingen kunnen leren, etc. Voor de minima willen we een volledige compensatie van het eigen risico bij ziektekosten, zodat niemand die ziek is zich druk maakt om de kosten. We willen meer bijzondere bijstand, een hogere individuele inkomenstoeslag en ruimere toepassing van de woonkostentoeslag.

De gemeente Raalte is één samenleving. We sluiten niemand uit en iedereen doet mee. We kijken om naar elkaar. Bij ons ontstaat geen sociale scheidslijn. Wij gaan de tweedeling tegen.


 

Goede zorg voor iedereen

Alle inwoners van onze gemeente hebben recht op goede zorg. Dat klinkt vanzelfsprekend maar jammer genoeg is het dat niet altijd. Er zijn veel zorgtaken van het rijk naar de gemeente gegaan. Raalte heeft veel van die taken goed opgepakt, maar we zijn er nog niet.

Wij willen daarom dat binnen 4 jaar:

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beter bereikbaar is. Burgers moeten geen drempel ervaren bij het aanvragen van steun. De denkwijze van de gemeente moet veranderen. Meehelpen en ondersteunen is het uitgangspunt bij Wmo-aanvragen.
  • Toekomstige verdere bezuinigingen vanuit het Rijk mogen geen invloed hebben op de kwaliteit van de Wmo en de zorg. In de gemeente Raalte zorgen we goed voor elkaar en letten we extra op de mensen die meer steun nodig hebben. De Wmo is hier een belangrijk onderdeel van. Hier gaan we dus niet verder op bezuinigen.
  • De gemeente garant staat voor alle zorg die nodig is en voor de uitvoering van de Wmo. Indien nodig moet hiervoor extra geld uit de begroting beschikbaar
  • In alle kernen van de gemeente levensloopbestendige woningen beschikbaar zijn. Zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen omgeving.
  • De gemeente Raalte mantelzorgers structureel en professioneel ondersteunt. De gemeente moet ervoor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast worden. De overheid faciliteert de mantelzorgers in het aanpassen of plaatsen van (tijdelijke) woonruimte. Het werk van mantelzorgers moet verder worden verlicht door goede vervangende zorg en een duidelijke informatievoorziening over de toegang tot deze diensten.
  • De gemeente zorgt voor kleinschalig openbaar vervoer zodat ouderen en gehandicapten mobiel blijven.
  • De gemeente op een structurele en duidelijke manier voorlichting geeft over bestaande en nieuwe regelingen en faciliteiten.

In de gemeente Raalte zorgen de inwoners voor elkaar en zorgt de gemeente voor iedereen. De drempels om extra zorg of hulp bij de gemeente te vragen moeten worden weggenomen. Ambtenaren moeten toegankelijk zijn en steunend in het zorgproces. Mantelzorgers moeten actief geholpen worden en weten waar ze steun kunnen vinden. Iedere inwoner die extra zorg nodig heeft kan dit krijgen. Wij willen een gemeente die duidelijkheid geeft voor iedereen. Duidelijkheid over de zorgmogelijkheden die de gemeente biedt.  En waar je deze kan vinden.


 

Investeren in jongeren

Voor jongeren zijn onderwijs, sport en cultuur van groot belang om zich te ontwikkelen. Deze voorzieningen zijn zeer belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van onze jongeren. Iedere jongere heeft recht op toegang tot al deze onderdelen van de samenleving.

Wij willen daarom dat binnen 4 jaar:

  • In elke kern een brede school is.
  • Iedereen onder de 27 jaar werk heeft of onderwijs volgt.
  • Sport en cultuur mogelijk zijn voor iedereen, hierop wordt nooit meer bezuinigd!
  • Niemand aan de kant staat en iedereen kan meedoen in onze Raalter samenleving.
  • Traxx openblijft.
  • 18-jarigen éénmalig gratis kaarten krijgen voor het Hoftheater.
  • Er meer ruimte is voor muziekonderwijs en initiatieven zoals het Sallands Muzieknetwerk worden gesteund.
  • Er creatief en flexibel wordt meegewerkt aan cultuuruitingen en evenementen. Pedro Pico Pop en Ribs & Blues komen hieruit voort. Wij willen deze initiatieven ondersteunen en helpen om nieuwe ideeën uit te werken.

Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Het mag niet uitmaken uit welke situatie iemand komt. Iedereen heeft recht op sport, cultuur en onderwijs. In Raalte staat niemand aan de kant.


 

Voorzieningen

De voorzieningen in een dorp houden de kernen van de gemeente Raalte levend. Het bepaalt voor een deel of mensen zich willen vestigen in een plaats. Daarnaast blijven mensen langer op een plek wonen waar het leeft, waar een goede oudedagsvoorziening is en waar je met het openbaar vervoer eenvoudig kan komen.

Wij willen daarom dat binnen 4 jaar:

  • Toekomstgericht bouwen de norm is. Bouwen van nieuwe woningen moet vooral op de toekomst gericht zijn. Een huishouden bestaat uit steeds minder personen en mensen worden steeds ouder. Daarom pleiten wij bij de bouw van woningen voor een focus op kleine één- of tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen bij het bijbouwen van woningen.
  • Er in alle dorpen gemengde wijken worden gebouwd. Wijken waarin koop- en huurhuizen door elkaar staan. Waar vrijstaande huizen worden afgewisseld met rijtjeshuizen en twee-onder-één-kapwoningen. Diversiteit en sociale cohesie is een belangrijke waarde voor ons.
  • Er wordt geëxperimenteerd met bouwen voor jongeren. Dit ‘vrije bouwen’ waarbij geen eisen aan grootte en vorm worden gesteld, maakt kopen voor meer jongeren mogelijk.
  • Nieuwe huizen duurzaam en energieneutraal zijn.
  • Afspraken met verhuurders worden gemaakt over de versnelde verduurzaming van bestaande huurwoningen. Het aanbrengen van zonnepanelen, extra isolatie, Ledverlichting en aandacht voor groen en bomen in de omgeving van een woning. Het zijn allemaal voorbeelden van verduurzaming. Door duidelijk afspraken met verhuurders te maken, kunnen ook huurders profiteren van de voordelen van duurzaam wonen. Huurders moeten hierbij actief worden betrokken.
  • Er een eerlijk woonbeleid is met voldoende betaalbare huurwoningen in alle kernen.
  • Er betaalbare woningen beschikbaar zijn door bijvoorbeeld startersleningen of maatschappelijk gebonden eigendom.
  • Alle dorpen levendige en veilige centra hebben. Winkelstraten lopen leeg door de concurrentie met internet. Wij willen een actief beleid voeren om leegstand te voorkomen en de centra aantrekkelijk te houden. Creatief beleid dat we samen bedenken.
  • Er veilige fietsroutes naar en door de dorpen in de gemeente Raalte zijn.
  • Er veilige oversteekplaatsen (zebrapaden) in alle dorpen zijn.
  • Er duidelijk looppaden en fiets- en scootmobielroutes zijn in het centrum van Raalte. De huidige situatie is onveilig en verkeer moet duidelijker gescheiden worden. Zo wordt handhaving ook eenvoudiger.

Wij willen dat inwoners van de gemeente Raalte wonen op de plek van hun voorkeur. Wij zorgen daarom voor een gevarieerd huizenaanbod in iedere prijsklasse in elk dorp. Daarnaast willen we levensloopbestendige woningen zodat mensen oud kunnen worden op hun lievelingsplek. Centra moeten levend blijven zodat mensen zich thuis blijven voelen. De bereikbaarheid van ieder kern is essentieel voor de leefbaarheid. Investeren in kleinschalig openbaar vervoer is daarom zeer belangrijk.


 

De menselijke maat

Bij projecten of verbetering aan de leefomgeving gaat het om de menselijke maat. Worden mensen er gelukkig van of juist niet? Leveren de besluiten meer welzijn op voor de inwoners? Dragen ze actief bij aan een betere omgeving voor alle Raaltenaren, of juist niet?  Dat moet de belangrijkste overweging zijn bij iedere beslissing.

Wij willen daarom dat binnen 4 jaar:

  • Iedere medewerker in het gemeentehuis beseft dat de burger centraal staat. Dat doen we door te luisteren, service te bieden, mee te denken en mee te werken. Stop met bandjes, keuzemenu’s en het ‘kastje naar de muur’-beleid. Werk voor de inwoners, met de inwoners.
  • Er een klachten- en ideeënloket is waar actief mee gewerkt wordt. Hier kan iedere burger zijn mening geven over de wijze waarop de gemeente haar burgers en bedrijven behandelt.
  • Mensen niet worden verplicht om eindeloos nutteloze activiteiten te verrichten als zij actief op zoek zijn naar werk. Wij vertrouwen mensen en geloven in hun oprechte intenties in hun zoektocht naar werk.
  • De huidige manier van produceren van bijna alle gangbare landbouw en veeteelt is een doodlopende weg met alleen maar verliezers. Verdere schaalvergroting, intensivering en kapitalisering gaat ten koste van het milieu, dierwelzijn, volksgezondheid en bestaanszekerheid van de boer.
  • De gemeente probeert op alle mogelijke creatieve manieren boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen en boeren de overstap te laten maken naar een meer duurzame, liefst biologische, manier van produceren.
  • Vrijkomende agrarische panden in het buitengebied een nieuwe bestemming krijgen. De gemeente moet rekening houden met overlast van verkeer, geluid, geur en afvalproductie. Daarnaast moet de nieuwe bestemming passen in het landschap.
  • De ruimtelijke waarde van de landbouw blijft behouden en wordt versterkt door een mix van landbouw, natuur, recreatie en landschapsbeheer. Kortom een platteland voor iedereen.
  • Geen megastallen in onze gemeente. Dit past niet bij het behoud van het platteland. Wij willen een gezonde bedrijfsvoering met oog voor de menselijke en dierlijke maat.
  • Alle hoogspanningsleidingen en -masten in de Hartkamp en de Vloedkampen in 2022 ondergronds zijn. Wij dragen hieraan bij als gemeente.
  • Inwoners van alle kernen geen last meer hebben van hondenpoep, zwerfafval en stinkende schoorstenen. Wij investeren in een scherp toezicht en handhavingsbeleid. Het welzijn van alle burger staat hier voorop. Dus: niet ik, maar wij!
  • De menselijke maat positieve gevolgen heeft voor het klimaat en in ons menselijk handelen duurzaamheid de rode draad is.
  • Er actief gewerkt wordt aan een groene omgeving in heel de gemeente. Er ligt hiervoor beleid en dit beleid wordt ook uitgevoerd.
  • De vereiste compensatie van groensingels en van de herplantplicht ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Wij willen een gemeente voor alle mensen. Wij geven vertrouwen en vinden dat initiatieven beloond mogen worden. Klachten en suggesties voor een betere overheid nemen we serieus. Daarnaast handhaven we streng op een fijnere omgeving voor iedereen.


 

Kortom, wij willen investeren in:

  • Een overheid die er is voor iedereen, positief, creatief en faciliterend.

  • Passende, betaalbare woonruimte voor iedereen.

  • Leefbare dorpen met goede voorzieningen en levendige centra.

  • Werk voor iedereen.

  • Maatschappelijk ondersteuning en zorg die voor iedereen toegankelijk is

  • Vertrouwen van de politiek in de burger en omgekeerd.

  • Een gemeente die luistert naar iedere inwoner. En die haar burger ook actief opzoekt en burgerinitiatieven ondersteunt.

  • Een veilige, gezonde, groene en duurzame gemeente.

  • Een gemeente waarin iedereen meedoet, we omkijken naar elkaar en extra zorgen voor de mensen die dat nodig hebben.

  • De ‘Ik? Nee wij!’ mentaliteit.


 

 

 

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt