Door Arie van der Wilt op 1 december 2013

Speeltuinvereniging Blekkerhoek moet open blijven

Raalte, 1 december 2013.

Aan burgemeester en wethouders van Raalte.

Afgelopen week kwam via een interview in de pers opnieuw de problematiek rond Speeltuinvereniging Blekkerhoek aan de orde.
De voorzitter van de speeltuinvereniging, de heer Koolhof, sprak daarin zijn zorg uit voor het voortbestaan van de vereniging, gezien de grote teruggang in inkomsten.

Hoewel wij in Salland Centraal lezen dat ook de burgemeester aangeeft dat de vereniging behouden moet worden, constateren we dat er het afgelopen jaar meer sprake was van polarisatie tussen de partijen, dan van samenwerking om te komen tot een werkelijke oplossing.

De PvdA betreurt dit.

In de afgelopen tijd bleek dat door het gebruik van de zaal voor feesten sommige mensen overlast ondervonden. Natuurlijk mag dat niet. Overlast moet voorkomen worden, maar daarover kunnen afspraken gemaakt worden. Dat doen we op veel meer plaatsen, onder andere bij MFA’s.
Vorig jaar al hebben we u gevraagd te bekijken of maatregelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door het gebouw beter te isoleren.

Het enkele feit dat het in strijd is met het bestemmingsplan om het gebouw te gebruiken voor feestjes vinden wij onvoldoende om nu alles te blokkeren. De eerste vraag moet immers zijn: “vinden we het erg wat hier gebeurt, of zijn we het eens met deze wijze van gebruik?” Als we het er over eens zijn dat dit gebruik niet erg is, (en volgens mij neemt de meerderheid van de raad dit standpunt in) dan moeten we het bestemmingplan zo wijzigen dat het gebruik daarmee in overeenstemming is. Ook deze suggestie hebben we u al in een eerder stadium gedaan.

Mocht u van mening zijn dat verhuur van de zaal sowieso ongewenst is en niet bereid zijn om te bekijken of de regels kunnen worden aangepast, dan vindt de PvdA dat we moeten kijken of de vereniging met een subsidie ondersteund kan worden in de vele goede activiteiten die voor de buurt georganiseerd worden.
Het missen van de inkomsten die men tot nu toe altijd kreeg door de verhuur van de zaal mag er zoals al gezegd niet toe leiden dat de speeltuinvereniging haar activiteiten zal beëindigen.

Bovenstaande leidt bij ons tot de volgende vragen:

  1. Deelt het college onze opvatting dat Speeltuinvereniging Blekkerhoek moet blijven?
  2. Is het college het eens met onze opvatting dat uitspraken en handelwijze met elkaar in overeenstemming moeten zijn?
  3. Bent u bereid maatregelen te treffen die de isolatie van het gebouw zo verbeteren dat buiten geen geluidhinder merkbaar is?
  4. Bent u met ons van mening dat de verhuur van de zaal op zich geen probleem is, en dat de strijdigheid met het bestemmingsplan kan worden opgelost door dit bestemmingsplan aan te passen?
  5. Bent u bereid de raad een dergelijk voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan voor te leggen?
  6. Bent u bereid te bezien of door subsidieverstrekking het probleem van de inkomstenderving voor de speeltuinvereniging kan worden opgelost?

Namens de PvdA fractie
Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt