Door Arie van der Wilt op 1 december 2013

Oude huurwoningen in gemeente Raalte versneld isoleren

 

Subsidie_woningisolatie

Raalte, 1 december 2013.

Aan burgemeester en wethouders van Raalte.

Onlangs heeft RIGO Research en Advies BV in opdracht van de Woonbond een onderzoek gedaan naar de woonlasten van huurders in de gereguleerde sector. (sociale woningbouw)

De resultaten van dit onderzoek vinden wij erg verontrustend.

Zo blijkt dat momenteel 28% van alle huurders van woningen na aftrek van de woonlasten een inkomen overhoudt dat ligt onder het niveau dat het Nibud als minimaal noodzakelijk aanmerkt (de armoedegrens).

Dit loopt bij ongewijzigd beleid op tot 35% in 2017. In Raalte ligt dit percentage weliswaar iets lager dan het landelijk gemiddelde, maar de verschillen zijn marginaal.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de twee voornaamste oorzaken voor de armoede liggen in het verliezen van een baan (werkloosheid) en in te hoge woonlasten.

De woonlasten bestaan naast de huur vooral uit kosten voor energie. Vooral bij oudere woningen doet zich de situatie voor dat de energiekosten hoog zijn en dat deze soms zelfs hoger liggen dan de huur.

In de kosten voor de huur kan de gemeente nauwelijks sturen, en zeker niet op de korte termijn. Hooguit kan gedacht worden aan afspraken over de voorraad woningen met lage huren.

Wel is sturing mogelijk op de energielasten waarvoor men gesteld wordt. Dit door energiebesparende maatregelen te treffen aan de betreffende woningen.

Wat de PvdA betreft mag de gemeente hier niet een afwachtende houding aannemen. We zullen zo snel mogelijk maatregelen moeten nemen, samen met Salland Wonen.

Salland Wonen is al bezig met energiebesparende maatregelen, en deze werkzaamheden moeten ondersteund en versneld worden. Naast het feit dat we daarmee echt iets aan armoedebestrijding doen heeft dit nog twee voordelen: we doen actief iets aan duurzaamheid en wachten niet alleen maar af wat anderen doen, en we genereren werkgelegenheid, waarmee we nog een belangrijke doelstelling invullen.

Dit leidt bij ons tot een aantal vragen:

  1. Kent u het bovengenoemde rapport?
  2. Bent u met ons van mening dat de conclusies van het rapport niet genegeerd kunnen worden, maar actie ook van de kant van de gemeente noodzakelijk maken
  3. Bent u bereid om in samenwerking met Salland Wonen (en wellicht overige partijen, zoals de isolatiemarkt en lokale ondernemers) te bezien of een versnelling kan worden gebracht in de maatregelen die leiden tot goed geïsoleerde huurwoningen
  4. Bent u bereid hiertoe op korte termijn de raad een voorstel te doen toekomen.

Namens de PvdA fractie

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Arie van der Wilt

Vlakbij Utrecht ben ik geboren (1959); in de plaats Maartensdijk. Nadat mijn rechtenstudie (1983) heb ik bij gemeentes in verschillende delen van het land gewerkt. In 1996 zijn mijn vrouw, Marion, en ik in Raalte komen wonen. Met onze drie kinderen bevalt het ons erg goed in Raalte. Als directeur bij een gemeente ben ik

Meer over Arie van der Wilt